تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+)

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+)

مراسم گادهیما، یکی از خونینترین و پرقربانیترین مراسمهای دنیاست. در این مراسم که هر ۵ سال یک بار در نپال برگزار میشود، صدهاهزار حیوان به عنوان قربانی به الهه گادهیما “تقدیم” میشوند.

در این مراسم، حیوانات به گروههای چندهزارتایی تقسیم میشوند و هر گروه در محلی حبس میشود. سپس چندصد نفر آدم معمولی که تجربه ای هم برای ذبح حیوانات ندارند با چاقوهایی که حتی تیز نیستند به جان آنها می افتند تا همۀ آنها را بکشند. آنچه بر حیوانات میگذرد ورای تصور است. کشته شدن یک حیوان ممکن است ساعتها طول بکشد. بیشتر شرکت کنندگان در این مراسم از کشورهای همسایه مثل هند می آیند.

آنها معمولاً حیواناتی را که قرار است قربانی شوند با خود می آورند. در نتیجۀ فشارهای مداوم سازمانهای حقوق حیوانات و مردم از سراسر دنیا، دولت هند، همراه داشتن حیوانات هنگام عبور از مرز هند-نپال را ممنوع کرده است ولی این به معنای پایان مراسم گادهیما نیست. آخرین باری که این مراسم اجرا شد، در سال ۲۰۰۹ بود که در آن ۲۵۰۰۰۰ حیوان کشته شدند. قرار است دسامبر امسال (حدود ۸ ماه دیگر) این مراسم دوباره اجرا شود. برای جلوگیری از اجرای این مراسم، گروههای حمایت از حقوق حیوانات در تلاشند دولت نپال را متقاعد کنند انجام این مراسم را ممنوع کند.

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 2

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 3

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 4

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 5

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 6

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 7

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 8

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 9

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 10

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 11

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 12

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 13

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 14

تصاویر جشنواره وحشیانه در نپال (18+) - تصویر 15

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه