تعبير خواب خز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

جامه های خز به خواب دیدن، کسی را که سزای خز بود، بر پنج وجه است.

اول: مال. دوم: خیر و برکت.سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت با اندازه قیمت جامه. پنچم: ولایت و بزرگی.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و کلاً آن چه بدین نماید، جمله مردان را پسندیده بود ولو این جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وی صورت نباشد، دلیل بر غم و سختی کند ولکن رنگ سبز به جامه ها دیدن، بد نبود.

به روایت ابراهیم کرمانی

پوشیدن جامه خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند جامه خز پوشیده، دلیل است که بر قدر بزرگی و کوچکی مال حرام یابد و بیم بود که دین او بد است و زنان را نیکو است، و مرد خز فروش در خواب، کسی بود که دنیا را بدین اختیار کند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خز پوستی است که در بیداری کمتر کسی می تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب دیدن پوشیدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق علیه السلام روایت است که اگر کسی که خواب خز می بیند در بیداری شایسته پوشیدن خز باشد بد نیست. به این معنی که مالدار باشد و در بیداری توانایی این را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و یا به سر دست و یقه لباس خود بزند. برای این آدم خواب دیدن خز بد نیست اما برای کسی که شان پوشیدن خز را ندارد خوب نمی تواند باشد. برای اولی کامروایی و شادی است و جهت دومی غم و اندوه و گرفتاری و آشفتگی همراه می آورد. خود خز حیوانی است که در علم خواب تعبیری چون راسو دارد. در طبیعت زیان کار است لذا پوستش نمی تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد. خز با همه زیبایی و ارزندگی در خواب خوب نیست و از غم و اندوه و گرفتاری و شوریدگی امور خبر می دهد. چنانچه در خواب ببینید که کسی برای شما پوست خز آورده یا پالتویی از خز به شما هدیه می کند غمی برای شما می آورد و کارتان را از نظام بیرون می برد. همین تعبیر هست اگر شما به کسی خز بدهید. اثر پوستی که به سر دست و یقه می دوزید البته کمتر از پالتو و کلاه است. با این وجود برای زنان داشتن و پوشیدن خز بد نیست و به هر شکلی که باشد نیکو است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه