تعبیر خواب

تعبير خواب سوراخ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. سوراخ. مجهول است. هیچکس نمی تواند درون سوراخ را ببیند هر چند از وجود سوراخ. مطلع باشد. دیدن سوراخ در خواب های ما رازی است که پیش روی ما قرار می گیرد. ولی همان طور که سوراخ ها می توانند متفاوت باشند تعبیر هم گوناگون هستند. اگر در خواب ببینید که بر دیواری سوراخ پدید آمده که نمی دانید پشت آن. دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه قرار گرفته با مشکلی پیچیده و اسرار آمیز. روبه رو می شوید. اگر دیدید از سوراخی چیزی بیرون می آورید یا درون سوراخی. می کاوید در آینده برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد و اگر از آن چیزی

تعبیر خواب تعبیر سوراخ تعبیر خواب سوراخ

ادامه مطلب ...
تعبير خواب سوت

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. سوت. در خواب های ما خدمتکار است پر غلغله و خروش یا کارمندی است که کار نمی. کند ولی ادعای زیاد و مزاحمت بسیار دارد. در واقع کسی است که احتمالا یک. بار در سال کاری به او ارجاع می شود اما زحمت و سرو صدای او خیلی بیش از. کسانی است که فعالانه تلاش و کار می کنند. چنانچه در خواب ببینید سوت دارید. یا کسی به شما داده یا از دکان خریده اید در بیداری با چنین شخصی رو به رو. خواهید شد. صدای سوت اگر بلند و گوشخراش باشد خبر بد است. خبری است. ناخوشایند و ناگهانی که به شما می دهند و موجب تکدر و ملال خاطرتان می. گردند

تعبیر خواب تعبیر خواب سوت

ادامه مطلب ...
تعبير خواب سندان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن سندان درخواب بر پنج وجه است. اول: مهتری. دوم: منفعت و مال. سوم: قوت. چهارم: ولایت. پنجم: اقبال در کارها. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. سندان. درخواب، دلیل بر مهتری راست کردار کند. اگر بیند سندانی داشت یا کسی بدو. داد، دلیل که او را با مهتری بزرگ مصاحبت افتد واز او خیر و منفعت یابد. اگر بیند که او سندان به کسی داد، دلیل که او را از آن کس منفعت رسد. اگر. دید که سندان او ضایع شد یا دزد ببرد، دلیل که از صحبت آن مرد بزرگ جدا. افتد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. سندان. اشاره به مردی است

تعبیر خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب سبزه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. سبزه. در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه. بسیار داشت، دلیل است بر ستر و پاکدینی او. اگر بیند که در آن زمین نباتهای. مجهول بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و. زمین ملک او است این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد. اگر بیند. در آن زمین گیاههای معروف بود، چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و. روزی حلال. اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود، تاویلش به خلاف این باشد. اگر. بیند که سبزه معروف است و میخورد و به طعم شیرین است، دلیل کند بر فراخی.

تعبیر خواب تعبیر سبزه در خواب تعبیر سبزه

ادامه مطلب ...
تعبير خواب ريمل

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.

تعبیر خواب تعبیر ریمل تعبیر خواب ریمل

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رينگ

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رینگ نشان استحکام است در امور جاری زندگی بیننده خواب. چنانچه ببینید خودرویی دارید که رینگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر رینگ شکسته بود تعبیر خلاف آن است.

تعبیر خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زاغ

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها. اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد. اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند. اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر یک زاغ بیند، تاویلش کنیزک هندی بود. اگر زاغان بیند تاویلش لشگر است. اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که

تعبیر خواب تعبیر زاغ تعبیر زاغ در خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زالو

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او می مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود. اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد. تعبیر خواب به روایت جابر مغربی. اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی مکید و

تعبیر خواب تعبیر زالو در خواب تعبیر زالو

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زانو

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوی بیند، دلیل که کار او قوی گردد و عیش بر او فراخ گردد. اگر بیند به زانو می رفت، دلیل که کار او و معیشت او ضعیف شود. اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد. اگر بیند چشمه زانوی او بیفتاد، دلیل که مایه ای که دارد از دست او برود. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. زانو در خواب کار و کسب و معیشتِ مردم است و هر چند که سخت تر بود کار و کسب او بهتر بو

تعبیر خواب تعبیر زانو در خواب تعبیر خواب زانو

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زبان

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود. اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق ��عالی او را علم و دانش روزی کند. اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل گوئی توبه کند و خاموشی اختیار کند. اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت، دلیل است سخنی گوید که رضای خدا باشد. اگر بیند کسی زبان درده

تعبیر خواب تعبیر زبان تعبیر زبان در خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زخم

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد. تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان

تعبیر خواب تعبیر زخم در خواب خواب زخم

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زراعت

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. زراعت در خواب نعمت و برکت است و خیر و خوشی و سلامت به خصوص اگر زراعت از خودتان باشد اگر در خواب مزرعه یا کشت و زرعی ببینید که به بر نشسته و رسیده است و احساس کنید که آن مزرعه به خودتان تعلق دارد نیکو خوابی است چون به شما خبر می دهد که خیر و خوشی می بینید و عاقبت به خیر می شوید. اگر زراعت ناموفق دیدید یعنی مزرعه ای آفت زده و بلادیده و ویران مشاهده کردید تعبیر خلاف آن است به خصوص اگر احساس کنید که آن کشت و زرع سوخته به خودتان تعلق دارد. کاشتن بذر نیکی کردن است و درو و خرمن گرفتن پاداش نیکی هاست که به شم

تعبیر خواب تعبیر خواب زراعت تعبیر زراعت

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زرافه

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و موانست او سودی ندارد و زحمت می آورد چنانچه در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می شوید که دوستی با او نه به صلاح است و نه ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می تواند بکند و بدایعی از او دیده می شود که بیننده را به حیرت وا می دارد. به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد. اگر به قدم و آهسته زرافه ای را دنبال کنید از مردی احمق پیروی می کنید که این تبعیت به مصلحت شما نیست ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می دوید، در پی امری محال می روید و دس

تعبیر خواب تعبیر زرافه در خواب تعبیر زرافه

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زردآلو

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر شیرین بود، دلیل است از مردی بی اصل منفعت یابد. تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. زردآلو به خواب، بیماری است چون به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است. اگر به طعم شیرین بود منفعت است. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. زردآلو به خواب دید

تعبیر خواب تعبیر زردآلو در خواب تعبیر زردآلو

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زردچوبه

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری بود، تاویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذ

تعبیر خواب تعبیر زردچوبه در خواب تعبیر زردچوبه

ادامه مطلب ...
تعبير خواب زرشك

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. اگر بیند زرشک میخورد، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند زرشک از درخت جمع می کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید. جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می شود که خودتان آغاز می کنید ولی در نتیجه شما را غمین و اندوهگین می کند. اگر زرشک پلو در خواب ببین

تعبیر خواب تعبیر زرشک در خواب تعبیر زرشک

ادامه مطلب ...
تعبير خواب دکتر

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز می کند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد مثلا از کودکی بیننده خواب ریشه می گیرد. چنان چه در خواب دیدید که خودتان بیمار هستید و دکتر شما را معالجه و معاینه می کند از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است. اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد ول

تعبیر خواب تعبیر دکتر در خواب تعبیر دکتر

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رادار

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دیدن رادار در خواب هیچ تعبیر خاصی نمی تواند داشته باشد مگر این که بگوییم واکنش تمینات فوق العاده ما است. اگر رادار در خواب ببینیم و رادار چیزهایی به دل خواه ما نشان بدهد امید و خوشدلی است و نه چیز دیگر. اگر ببینید که خودتان رادار را اداره می کنید و کار می اندازید نشان آن است که برای رفع مشکلات خود کوششی بزرگ انجام می دهید.

تعبیر خواب تعبیر خواب رادار

ادامه مطلب ...
تعبير خواب راديو

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد. نصیحت می کند اما هیچ استدلالی را نمی پذیرد و چه بسا یک سخن را چند بار بگوید اما تعبیر اخلاق و رفتار شما را نمی فهمد و درک نمی کند. چنانچه در خواب رادیوئی دیدید البته هیچ تعبیری ندارد چون رادیو چیزی است که همه جا هست و همه کس نوعی از آن را دارد و نمی تواند محور خواب باشد مگر اینکه وضع غیر معمول داشته باشد یا مطالبی غیر متعارف از آن بشنویم. همان طور که گفته شد رادیو دوستی است محب و خیر خواه که فقط گوینده است و زیاد هم حرف می زند ولی به هیچ وجه بد خو

تعبیر خواب تعبیر رادیو تعبیر خواب رادیو

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رازيانه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. رازیانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بی وقت، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود. اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار داشت، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رازیانه گیاهی است دارویی که در قدیم مصرف درمانی گسترده ای داشت ولی امروز کمتر کسی حتی به شکل آن را می شناسد. این گیاه به ندرت ممکن است در خواب دیده شود ولی اگر دیدید خوب نیست چون بر خلاف اثری که در طب گیاهی دارد در خواب داشتن و خوردنش غم می آورد و میزان غم و اندوه به مقدار رازیانه ای که در خواب خویش

تعبیر خواب تعبیر خواب رازیانه تعبیر رازیانه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه