شعر ، داستان ، کتاب

تعریف و تاریخ هنر مدرن

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ھﻤﻪ ی ھﻨﺮھﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ وﺟﮫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ھﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻨﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن, ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ ھﻨﺮی ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ. اﮔﺮ ھﻨﺮی, ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻜﺮار و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻨﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ, ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﺼﺪ و ﻗﺮﺿﻲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ. رﺟﻮع آﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ و ﻳﺎ ﺳﻨﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺴﺘﺮی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﻨﺮی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ھﻨﺮ ﺟﺪﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ھﻤﻪ ی ھﻨﺮھﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ وﺟﮫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ھﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻨﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن, ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﯿﺰی ر

ادامه مطلب ...
روزی شبیه فردا از قیصر امین پور

وقتی تو نیستی. نه هست های ما. چونان که بایدند. نه باید ها…. مثل همیشه آخر حرفم. و حرف آخرم را. با بغض می خورم. عمری است. لبخند های لاغر خود را. در دل ذخیره می کنم :. باشد برای روز مبادا !. اما. در صفحه های تقویم. روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هر چه باشد. روزی شبیه دیروز. روزی شبیه فردا. روزی درست مثل همین روزهای ماست. اما کسی چه می داند ؟. شاید. امروز نیز روز مبادا باشد !. * * *. وقتی تو نیستی. نه هست های ما. چونانکه بایدند. نه باید ها…. هر روز بی تو. روز مبادا است !. برای مشاهده زندگینامه قیصر امین پور ، بر روی لینک زیر کلیک کنید :. زندگی

قیصر امین پور

ادامه مطلب ...
شعر زیبای ” زندگی رفتن و راهی شدن است ” سهراب سپهری

من و تو دیر زمانی است که خوب می دانیم. چشمه آرزو های من و تو جاری است. ابرهای دلمان پربارند. کوه های ذهن و اندیشه ما پا برجا. دشت های دلمان سبز و پر از چلچله ها. روز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریز. من و تو می دانیم. زندگی در گذر است. همچو آواز قناری در باغ. من و تو می دانیم. زندگی آوازی است که به جان ها جاری است. زندگی نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما است. زندگی لبخندی است که نشسته به لبان من و تو. زندگی یک رویا است که تو امروز به آن می نگری. زندگی یک بازی است که تو هر لحظه به آن می خندی. زندگی خواب خوش کودک احساس من است. زندگی بغض دل توست به

شعر زیبای زندگی شعر های زیبای زندگی شعر زیبای رفتن

ادامه مطلب ...
غزل چشم دیگر آهو، از فاضل نظری

ناگهان آیینه حیران شد، گمان کردم تویی. ماه پشت ابر پنهان شد، گمان کردم تویی. رد پایی تازه از پشت صنوبرها گذشت…. چشم آهوها هراسان شد، گمان کردم تویی. ای نسیم بی‌قرار روزهای عاشقی. هر کجا زلفی پریشان شد، گمان کردم تویی. سایه‌ی زلف کسی چون ابر بر دوزخ گذشت. آتشی دیگر گلستان شد، گمان کردم تویی. باد پیراهن کشید از دست گل‌ها ناگهان. عطر نیلوفر فراوان شد، گمان کردم تویی. چون گلی در باغ، پیراهن دریدم در غمت. غنچه‌ای سر در گریبان شد، گمان کردم تویی. کشته‌ای در پای خود دیدی یقین کردی منم. سایه‌ای بر خاک مهمان شد، گمان کردم تویی. <!-- LikeBtn. com BEGIN -

غزل فاضل نظری غزل از فاضل نظری چشم فاضل نظری

ادامه مطلب ...
شعر زیبای ” زنگی رفتن و راهی شدن است ” سهراب سپهری

من و تو دیر زمانی است که خوب می دانیم. چشمه آرزو های من و تو جاری است. ابرهای دلمان پربارند. کوه های ذهن و اندیشه ما پا برجا. دشت های دلمان سبز و پر از چلچله ها. روز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریز. من و تو می دانیم. زندگی در گذر است. همچو آواز قناری در باغ. من و تو می دانیم. زندگی آوازی است که به جان ها جاری است. زندگی نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما است. زندگی لبخندی است که نشسته به لبان من و تو. زندگی یک رویا است که تو امروز به آن می نگری. زندگی یک بازی است که تو هر لحظه به آن می خندی. زندگی خواب خوش کودک احساس من است. زندگی بغض دل توست به

شعر زیبای رفتن راهی رفتن است و بس شعر زیبای سهراب

ادامه مطلب ...
شعر زیبا آرزوهای پروین اعتصامی

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح. دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن. در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق. سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن. - پورتال آسمونی Asemooni. com.

شعر زیبا پروین اعتصامی شعر زیبا پروین شعر زیبا از پروین

ادامه مطلب ...
شعر زیبا تولد سید هوشنگ موسوی

تو خنده کنان رسیدی از راه سفر. آسمان هم شادمان کرد به روی تو نظر. همچو مهتاب خدا به زلف شب تابیدی. از تولدت تو بود درخت عشق داد ثمر. خشک شد چشمک آن ستاره از دیدن تو. خورشید هم ناله کنان رفت از آسمان به در. تو با بهار آمدی و فروردین پرشور شد. به زمین و آسمان داد بهاری را خبر. آسمان شب با بودن تو حس عجیبی دارد. کاش یلدا بزند دیر برسد وقت سحر. - پورتال آسمونی Asemooni. com.

شعر زیبا تولد شعر زیبا برای تولد

ادامه مطلب ...
شعر زیبای ” روی جاده نمناک ” مهدی اخوان ثالث

شاعر این شعر را به مناسبت خودکشی صادق هدایت بزرگترین نویسنده معاصر ایران سروده بود . اگرچه حالیا دیریست کان بی کاروان کولی. ازین دشت غبار آلود کوچیده ست. و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده ست. هنوز از خویش پرسم گاه. آه. چه می دیده ست آن غمناک روی جاده ی نمناک ؟. زنی گم کرده بویی آشنا و آزار دلخواهی ؟. سگی ناگاه دیگر بار. وزیده بر تنش گمگشته عهدی مهربان با او. چنانچون پاره یا پیرار ؟. سیه روزی خزیده در حصاری سرخ ؟. اسیری از عبث بیزار و سیر از عمر. به تلخی باخته دار و ندار زندگی را در قناری سرخ ؟. و شاید هم درختی ریخته هر روز همچون سایه در زیرش

شعر زیبای جاده شعر جاده نمناک شعر روی جاده نمناک

ادامه مطلب ...
شعر ارغوان ــ هوشنگ ابتهاج (ه . ا . سایه )

ارغوان. شاخه ی هم خون جدا مانده ی من. آسمان تو چه رنگ ست امروز ؟. آفتابی ست هوا ٬. یا گرفته ست هنوز ؟. من درین گوشه. که از دنیا بیرون ست ٬. آسمانی به سرم نیست. از بهاران خبرم نیست. آنچه میبینم. دیوار است. آه. این سخت سیاه. آنچنان نزدیک ست. که چو بر می کشم از سینه نفس. نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته. که پرواز نگه. در همین یک قدمی می ماند. کور سویی ز چراغی رنجور. قصه پرداز شب ظلمانی ست. نفسم میگیرد. که هوا هم اینجا زندانی ست. هر چه با من اینجا ست. رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز. گوشه ی چشمی هم. بر فراموشی این دخمه نیانداخته است. اندرین گوشه ی

شعر ارغوان سایه شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج شعر ارغوان هوشنگ

ادامه مطلب ...
شعر دوست، سهراب سپهری

بزرگ بود. و از اهالی امروز بود. و با تمام افق های باز نسبت داشت. و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش. به شکل حزن پریشان واقعیت بود. و پلک هاش. مسیر نبض عناصر را. به ما نشان داد. و دست هاش. هوای صاف سخاوت را. ورق زد. و مهربانی را. به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود. و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را. برای آینه تفسیر کرد. و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود. و او به سبک درخت. میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد. همیشه رشته صحبت را. به چفت آب گره می زد. برای ما، یک شب. سجود سبز محبت را. چنان صریح ادا کرد. که ما ب

شعر دوست سهراب شعر دوست سهراب سپهری شعر دوست از سهراب

ادامه مطلب ...
شعر ای شب، نیما یوشیج

هان ای شب شوم وحشت انگیز. تا چند زنی به جانم آتش ؟. یا چشم مرا ز جای برکن. یا پرده ز روی خود فروکش. یا بازگذار تا بمیرم. کز دیدن روزگار سیرم. دیری ست که در زمانه ی دون. از دیده همیشه اشکبارم. عمری به کدورت و الم رفت. تا باقی عمر چون سپارم. نه بخت بد مراست سامان. و ای شب ،‌نه توراست هیچ پایان. چندین چه کنی مرا ستیزه. بس نیست مرا غم زمانه ؟. دل می بری و قرار از من. هر لحظه به یک ره و فسانه. بس بس که شدی تو فتنه ای سخت. سرمایه ی درد و دشمن بخت. این قصه که می کنی تو با من. زین خوبتر ایچ قصه ایچ نیست. خوبست ولیک باید از درد. نالان شد و زار زار بگریس

شعر ای شب نیما یوشیج شعر ای شب شعر شب نیما

ادامه مطلب ...
اشعار ۲۲ بهمن

شعرهای ۲۲ بهمن یادآور حماسه ای بزرگ:. یکی از چیزهایی که حس و حال ما رو عوض میکند شعر و ترانه است، در ایام دهه فجر نیز شعرهایی با مضمون انقلاب و پیروزی را همواره می شونیم که همه روزهای شیرین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را به رخ می کشند، از این رو خیلی ها از خواندن این شعرها لذت میبرند که در این بخش آسمونی بعضی از معروف ترین اشعار ۲۲ بهمن و انقلاب ایران را برایتان درج نموده ایم. خجسته باد این پیروزی. از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما. جاودانه شد از فروغ سحر پگاه ما. صبح آرزو دمیده از کرانه ها. شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجسته باد این پی

اشعار ۲۲ بهمن ۲۲ بهمن

ادامه مطلب ...
اشعار دهه فجر

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است. روز آمده، تاج لاله بر سر زده است. با آمدن امام در کشور ما. خورشید حقیقت زافق سر زده است. دهه فجرمبارک. ******************************************. این دهه فجر است گویی نوبهار. وین همه مهراست از او یادگار. غصه ها رفتند و افسانه شدند. ناله ها فریاد مستانه شدند. دردهه فجرامتش پیروزشد. ماه بهمن ماه جان افروزشد. فجرگویی نوبهارزندگی. چون چراغی در ره سازندگی. ماهمه دلداده ی رهبرشدیم. تا ابد او یار و ما یاورشدیم. گفته بودم قصه دارم با شما. قصه ای از ماه بهمن بچه ها. آنچه بشنیدید برآیندگان. بازگویید تا بماند همچنان. ا

اشعار دهه فجر اشعار فجر اشعار برای دهه فجر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه